Δεξιότητες Αξιολόγησης & Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεξιότητες Αξιολόγησης & Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η αποδοτικότητα µε την οποία μπορεί  να εργάζεται ένας οργανισμός, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται και αξιοποιείται γενικά το προσωπικό που  διαθέτει , και περισσότερο σήμερα από κάθε άλλη εποχή το "ανθρώπινο κεφάλαιο" αναγνωρίζεται σαν ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους.  Η  αξιολόγηση και διαχείριση απόδοσης  ανθρώπινου δυναμικού μπορεί́ να συμβάλει σημαντικά́ στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας μια και μέσα από την διαδικασία αυτή  εξασφαλίζεται η προσωπική́ εξέλιξη κάθε εργαζομένου η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσης προς την εταιρεία και τους στόχους της.

Το Cyprus College School of Professional Studies   διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  ‘Δεξιότητες Αξιολόγησης & Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού  ‘ το οποίο απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν  ως αξιολογητές μέσα από πρακτικές και τεχνικές,  τις βασικές παραμέτρους και λειτουργίες που απαιτεί η διοίκηση ανθρώπινων πόρων,  ώστε να καταστήσουν την όλη διαδικασία ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού τους..

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία στις 12 & 14 Ιουνίου στην Λευκωσία  στις  εγκαταστάσεις του Cyprus College και είναι επιδοτημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,.  Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο πρόγραμμα, παρακαλώ όπως δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες  ή και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22.713.230 ή  με email στο ProfStud@cycollege.ac.cy