Αιτήσεις για Φοιτητική Κρατική Χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική κρατική χορηγία θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Οικονομικών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy, από την Τετάρτη 29/1/2014. Επισημαίνεται ότι, με βάση τον περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα και ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, για να έχει δικαίωμα η οικογένεια σε φοιτητική κρατική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών της στοιχείων, να μην υπερβαίνει το €1.200.000.
 
Σημειώνεται ότι, για σκοπούς πιο αποτελεσματικού ελέγχου των αιτήσεων για φοιτητική κρατική χορηγία και ταυτόχρονα διευκόλυνσης των επηρεαζόμενων πολιτών έχει επιτευχθεί η διασύνδεση αρχείων με τις πλείστες εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.
 
Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων/ Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, μετά την 24η Φεβρουαρίου 2014  όπου τελειώνει η περίοδος add/drop (προσθέσεις/αφαιρέσεις μαθημάτων).
 
Οι φοιτητές για να μπορούν να πάρουν τα αναγκαία πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εξοφλημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο για το Fall Semester (Χειμερινό Τετράμηνο) 2013 ως επίσης και την προκαταβολή (1η δόση) των διδάκτρων για το Spring Semester (Εαρινό Τετράμηνο)  2014 μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να παραγγέλλουν και εντός 3 εργάσιμων ημερών να προμηθεύονται τα  πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής από το Advising Center (Συμβουλευτικό Κέντρο).
 
Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2014.  Aιτήσεις   που  θα υποβληθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2014, θα είναι εκπρόθεσμες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και θ’ απορρίπτονται.
 
*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Χορηγιών στο 22804000 ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο 22601623

Related Documents